CALL CENTER

+66 0(9) 2192 7555

ขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากฟัน

1. การเก็บฟันน้ำนมหลังจากฟันโยกพร้อมที่จะหลุดอาจจะเก็บโดยทันตแพทย์หรือเมื่อฟัน หลุดร่วงออกมาเอง

การเก็บฟันน้ำนมให้ทำตามวิธีการที่ให้ไว้โดยเคร่งครัดและจัดส่งฟันให้ห้อง ปฏิบัติการภายใน24ชั่วโมงหลังจากฟันหลุดการเก็บฟันกรามซี่สุดท้ายหรือฟันคุดกรุณาติดต่อ บริษัทล่วงหน้าเพื่อการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งเป็นวิธีการเฉพาะของทีมทันตแพทย์และ นักวิทยาศาสตร์ของไบโอ เอ็มเอสซี และท่านสามารถทำการจัดเก็บฟันคุดได้อย่างถูกวิธี โดยคลินิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากธนาคารจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดไบโออีเดนสหรัฐอเมริกา

2. การคัดแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด

นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในการคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันของไบโอ เอ็มเอสซีจะดำเนินการเพื่อให้ได้คุณภาพ และทำการเพาะเลี้ยงให้มี ปริมาณของเซลล์ต้นกำเนิดมากเพียงพอในการเก็บเพื่อการใช้ในอนาคตรวมทั้งทำการทดสอบ การปนเปื้อนจากเชื้อโรคต่างๆ และการมีชีวิต ( Viability test ) ของเซลล์ต้นกำเนิดก่อนทำ การเก็บรักษาด้วย

3. การเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิด

ทำการเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -150 °C โดยจัดเก็บแยกเป็น 2 ส่วน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บรักษา

            

ขบวนการจัดเก็บทุกขั้นตอน

ดำเนินการในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน GMP โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความ ชำนาญในการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดจากฟัน และมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนตามมาตรฐานของ FDA guidelines

การเก็บและรักษาเซลล์ต้นกำเนิดที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นระยะเวลาที่ฟันโยกอยู่ในปากระยะเวลาระหว่างที่ฟันหลุดออกมา จนถึงส่งฟันให้ห้องปฏิบัติการการแยกเก็บเซลล์ในห้องปฏิบัติการการเก็บฟันในหลอดพลาสติก และใส่นมสดที่ปราศจากเชื้อต้องพยายามไม่ให้ปนเปื้อนจากสิ่งอื่นๆ เนื่องจากอาจจะเกิดติดเชื้อ โรคต่างๆได้อุณหภูมิที่ใช้เก็บต้อง4°C (ไม่เก็บฟันในช่องแข็ง) สภาวะที่ใช้ในการจัดส่งฟันไปยัง ห้องปฏิบัติการฟันที่ได้ต้องเป็นฟันหนึ่งในสิบสองซี่ของฟันน้ำนมหรือหนึ่งในสี่ของฟันกรามแท้ ซี่สุดท้ายหรือฟันคุด และเป็นฟันที่ไม่ผุ